YBBYS Analiz Formu Aydınlatma Metni

GALILEO TIP TEKNOLOJİLERİ
ONLINE YBBYS ANALİZ BAŞVURUSUNDA BULUNAN KİŞİLER İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BEYANI

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Malatya ve Ankara’da kurulu Galileo Tıp Teknolojileri San. Ve. Tic. A. Ş., veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, YBBYS analizi için Galileo ile paylaştığınız / paylaşacağınız kimlik, iletişim, çalışılan kurum bilgileri gibi kişisel verileriniz, analiz süreçlerinin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Galileo tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Bahse konu kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin rızası” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.

Galileo’nun veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi http://www.galileo.com.tr/kvk-politikasi/ adresinde yer alan “Galileo Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Beyanı”nda bulabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecek ancak kesinlikle üçüncü partiler ile paylaşılmayacaktır.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak, www.galileo.com.tr adresindeki formu doldurup imzalayarak Üniversiteler Mah. Cyberpark C Blok Kat 3 No 12 Bilkent, Ankara adresine iletebilirsiniz. Galileo, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

5. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Galileo Tıp Teknolojileri Üniversiteler Mah. Cyberpark C Blok Kat 3 No 12 Bilkent, Ankara adresine yahut kalite@galileo.com.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.

İniridilebilir kopyaya aşığaki linkten erişebilirsiniz.
YBBYS Analizi Aydınlatma Metni- İndirilebilir Kopya

Yardıma ihtiyacınız var mı? Bizimle sohbet edin